M H F - Thémis


Op 26 oktober 2017

Beste collega's,

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat op 24 oktober 2017 het voorwaardelijk  akkoord* werd getekend tussen de onderhandelaars, vertegenwoordigers van de gepensioneerden van ING Belgium en de onderhandelaars van ING Belgium en VOSSCO. Dit akkoord  is van belang voor de meer dan 10.000 gepensioneerden die in 2015 een van de beide formules gezondheidsverzekering van Ethias hebben onderschreven.

In de loop van de volgende week, tussen 30 oktober en 5 november, ontvangt u van MedExel een zending waarop u uw akkoord moet geven en dit voor 5 december 2017.

Op 5 november zenden wij u een mail met o.m. een lijst met "vragen en antwoorden" die u ook zal kunnen raadplegen op de site www.seniorsingbrussels.be aan de hand van een username en paswoord. Beide informaties zal u ook terugvinden in de brief van MedExel en in de correspondentie van 5 november.

Collega's van onze vereniging die niet over mail beschikken zullen in de week van 5 november 2017 dezelfde informatie ontvangen via de post.

Wij wensen onze 81 collega's te danken die aanvaard hebben deel uit te maken van de groep der eisers, de "Groep Themis", die het mogelijk heeft gemaakt dat het akkoord tot stand kon komen. Dank evenzeer aan zij die financieel hebben bijgedragen aan het fonds dat toegelaten heeft om de reeds gefactureerde honoraria van onze advocaten te betalen.

Met vriendelijke  groeten,

De onderhandelaars, vertegenwoordigers van de gepensioneerden.

Michel Eertmans               Eric De Baenst                   

Fred Schalckens                 René Servotte

* het akkoord is voorwaardelijk omdat het onderworpen is aan de voorwaarde dat 80% van de betrokken gepensioneerden instemmen met het voorstel

 

Historisch

Op 28 september 2017

Beste vrienden,

Het directiecomite van de bank en de groep THEMIS hebben hun 'fiat' gegeven over het akkoordproject gesloten door de onderhandelaars.  Verdere informatie over het akkorord en de procedure zal nadien volgen.

 

              Christian Daspremont                                         René Servotte
                        Ondervoorzitter                                                 
Voorzitter
        christian.daspremont@skynet.be                 rene.servotte@seniorsingbrussels.be
           Rue des Jardins 30  -  7060 Soignies                      Bld Charles Van Pée 59  -  1400 Nivelles


Op 03 Januari 2017

Beste vrienden,

De onderhandelingen tussen de bank en de eisers bij het proces zijn begonnen met als doelstelling tot een oplossing te komen dat de geest van het vonnis eerbiedigt.

Om tot een goed einde te komen dienen deze onderhandelingen te kunnen plaats vinden in een strikt confidentieel kader. Wij vragen dan ook uw begrip en vertrouwen hiervoor.

In afwachting – en zolang de discussies blijven plaats vinden in een positief klimaat – zullen wij het vonnis niet laten betekenen. Een dergelijke betekening zou immers de bank er toe aanzetten om in beroep te gaan.

Wij zullen dan ook enkel communiceren naargelang de noodwendigheden van deze onderhandelingen. Deze hebben plaats aan een ritme dat gedicteerd wordt door de uit te voeren werkzaamheden tussen 2 ontmoetingen.

Het leek ons belangrijk om deze positieve informatie mede te delen.

              Christian Daspremont                                         René Servotte
                        Ondervoorzitter                                                 
Voorzitter
        christian.daspremont@skynet.be                 rene.servotte@seniorsingbrussels.be
           Rue des Jardins 30  -  7060 Soignies                      Bld Charles Van Pée 59  -  1400 Nivelles

Afdrukbare versie


Op 30 september 2016

Beste vrienden,

De franstalige afdeling van de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg heeft haar vonnis uitgesproken op 13 september jongstleden. Het werd ons bekendgemaakt op donderdag 28 september.

Dit vonnis is gunstig voor onze gepensioneerden.

De beslissing van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, in bijlage , Is gunstig voor de gepensionneerden.

Wij ontmoeten eerstdaags onze advocaten om de volgende stappen te bespreken. Wij houden u op de hoogte.

Met dank en gelukwensen aan onze leden die deze actie gevoerd hebben.

De leden van het comité bedanken ook de personen die hun bijdrage gestort hebben zodat we het hoofd te kunnen bieden aan de gerechtskosten.

              Christian Daspremont                                         René Servotte
                        Ondervoorzitter                                                 
Voorzitter
        christian.daspremont@skynet.be                 rene.servotte@seniorsingbrussels.be
           Rue des Jardins 30  -  7060 Soignies                      Bld Charles Van Pée 59  -  1400 Nivelles


Op 1st juni 2016

Beste collega’s,

Zoals we enkele maanden geleden reeds aankondigden hebben zowel onze advocaten als deze van de bank hun besluiten op, de door de Franstalige afdeling van de Rechtbank van eerste Aanleg vastgelegde data, neergelegd.

De pleidooien hebben donderdag 26 Mei 2016 plaatsgevonden en het vonnis zal worden uitgesproken in September 2016.

Al de documenten zijn in het Frans opgesteld gezien het geschil bepleit werd voor een Franstalige kamer van de rechtbank van eerste aanleg van Brussel.  Ziehier de punten waarover gepleit werd:

 ·       Was het MHF een verzekering of niet? De advocaten van de gepensioneerden hebben een reeks documenten voorgelegd die bewijzen van wel (reglement, aanbod DKV van 1986, aanbod van Omnis in 1988, dekking door Ethias dat identiek is aan dat van het MHF, de brief van februari 2014 dat door de bank verstuurd werd aan al de bij het MHF aangeslotenen). De advocaten van ING en van de Vossco vragen aan de rechter om geen rekening te houden met deze documenten maar om zich te houden aan de wetgeving en aan de doctrine.

·       De wetten waarmee, volgens de advocaten van de gepensioneerden, rekening dienen gehouden te worden zijn de wetten die betrekking hebben tot de verzekeringen met name de wet Verwilghen van 2007 en 2009, aangevuld door deze van 2014.  Volgens de advocaten van ING en van de Vossco geldt enkel deze van 2014.

·       Is de verzekering gebonden aan de professionele activiteit en wanneer eindigt die?  De advocaten van de gepensioneerden zijn van mening dat de overgang naar een niet gebonden contract plaats vindt op het ogenblik van de pensionering, op het einde van de professionele activiteiten. Volgens de advocaten van ING en van de Vossco, gebeurt dit wanneer de verzekering dit beslist.  Dit is niet duidelijk in de wetteksten. Dit zou dus op elk ogenblik kunnen gebeuren, in dit huidig geval, wanneer het MHF de beslissing neemt.

·       De advocaten van de gepensioneerden onderstrepen het asociaal karakter van de beslissing om het MHF te sluiten, rekening houdend met de hoge premies die zijn onbetaalbaar voor bepaalde gepensioneerden.

·       De advocaten van de gepensioneerden hebben tevens herinnerd dat de vertegenwoordigers van de pensioenverenigingen meerdere keren bereid waren om te negotiëren.  Noch op de briefwisseling van deze verenigingen noch op deze van hun advocaten werd gereageerd.

·       De advocaten van de gepensioneerden pleiten ook dat er een discriminatie ontstaan is tussen diegenen die reeds gepensioneerd waren op 01.03.2015 en ten opzichte van deze die per 01.04.2015 op pensioen gingen of later zullen gaan.  Dit wordt weerlegd door de advocaten van ING en van de Vossco.  Hun argument is het niet bestaan van een discriminatie gebaseerd op een bij wet beschermde criterium.

·       De advocaten van de gepensioneerden hebben doen opmerken dat het MHF onrechtstreeks rekening hield met de veroudering van de populatie door middel van haar berekeningsmechanismen van de premies die elk jaar aangepast werden op basis van de reële uitgaven van het vorig jaar plus 1%.

Samengevat, de advocaten van de gepensioneerden hebben gepleit op basis van een concreet dossier daar waar de advocaten van ING en van de Vossco over hun interpretatie van de doctrine gepleit hebben.

We houden u zeker op de hoogte van zodra we er kennis van genomen hebben. Gelieve deze informatie te delen met de andere collega's met wie je contact hebt en die geen internet toegang hebben.

             
Christian Daspremont                                         René Servotte
                        Ondervoorzitter                                                 
Voorzitter
        christian.daspremont@skynet.be                 rene.servotte@seniorsingbrussels.be
           Rue des Jardins 30  -  7060 Soignies                      Bld Charles Van Pée 59  -  1400 Nivelles

Afdrukbare versie


Op 17 juni 2015

 

Beste collega’s,


De rechtbank van eerste aanleg heeft haar vonnis bekendgemaakt betreffende het kortgeding dat de groep van 17 eisers hadden ingediend op 5 maart 2015.

In bijlage vinden jullie een kopie van de nota die onze advocaat opgesteld heeft naar aanleiding van dit vonnis. Het feit dat deze in ons nadeel uitvalt voorspelt in niets voor wat betreft het vonnis dat dezelfde rechtbank ten gronde zal moeten uitspreken.

Deze procedure ten gronde zal enige tijd in beslag nemen zoals jullie kunnen opmaken bij het lezen van deze nota. Er zal dus heel waarschijnlijk niets te communiceren zijn gedurende deze periode. De leden van het comité blijven echter ter jullie beschikking om jullie in te lichten.

Bedankt om ons jullie email adres te communiceren indien jullie over een zouden beschikken. Dit zal onze communicatiekosten merkelijk verminderen.

De leden van het comité en de groep van de eisers bedanken de ongeveer 800 personen die hun bijdrage gestort hebben zodat we het hoofd te kunnen bieden aan de gerechtskosten. Het is nog steeds mogelijk om een bijdrage, van bijvoorbeeld 25€, over te schrijven op de rekening BE34 0689 0214 5190 geopend op naam van de Seniors ING Brussels – Thémis met als vermelding “Verdediging vd bij het MHF aangesloten gepensioneerden, gevolgd van uw naam, voornaam, email adres of uw thuis adres.

Aanvragen voor tussenkomsten bij Medexel : diegenen die over een mail beschikken kunnen hun aanvragen doorsturen op het volgend email adres :

 ing.claims@medexel.be

De aanvraagformulieren zijn te vinden op de website van Medexel of op onze website www.seniorsingbrussels.be, tab “MHF / MedExel.”

Vriendelijke groeten In naam van het comité de Seniors ING Brussels,                            Christian Daspremont                              René Servotte
                                Ondervoorzitter                                     Voorzitter  

Afdrukbare versie

Samenvatting nl dd 1 juni 2015 procedure


Op 7 mei 2015

Procedures voor de rechtbank

Er zijn momenteel 2 procedures gaande :

- Een procedure in kortgeding waarvan de pleidooien plaats hebben gehad en waarvan men een vonnis verwacht. Deze zal echter enkel de vraag van hoogdringendheid behandelen.

-Een procedure ten gronde waarvan de datum van de zittingen voor de pleidooien vastgelegd werd op 26 Mei
2016. Het spreekt van zelf dat de procedure ten gronde de belangrijkste is.

Geen enkel vonnis werd, tot op vandaag, uitgesproken. Wij houden u op de hoogte van zodra mogelijk.Hieronder een reeks documenten die betrekking hebben tot het MHF en haar evolutie.

Brief aan de leden van de president René Servotte


Op 31 maart 2015

Dagvaardingen ingeleid in kortgeding en ten gronde bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel, Franstalige sectie, door de groep van 17 personen in naam van alle gepensioneerden van de bank.

Citation en référé    -    Citation au fond


Op 21 maart 2015

Tot op vandaag, hebben meer dan 500 gepensioneerden en leden van het MHF bijgedragen tot het samenstellen van een fonds dat zal mogelijk maken om de gerechtskosten van de acties, ingeleid door de groep van 17 personen, leden van de vereniging van de gepensioneerde directieleden en van onze gepensioneerdenvereniging Seniors ING Brussels, te betalen. 

Deze groep handelt in naam van alle gepensioneerden van de bank die aangesloten zijn bij het MHF.

Wij stellen met heel veel tevredenheid vast dat collega’s die deel uitmaken van andere verenigingen van gepensioneerden van de bank ook deelnemen aan de actie. Hartelijk dank aan elkeen die reeds bijgedragen heeft tot dit fonds.

Het reeds ingezameld bedrag is echter nog onvoldoende om alle reeds aangegane en toekomstige kosten te dekken.  Wij nodigen iedereen dan ook uit om bij te dragen tot de actie door 25€ te storten op de rekening BE34 0689 0214 5190 geopend op naam van de Seniors ING Brussels – Themis met als mededeling "Verdediging van de bij het MHF aangesloten gepensioneerde" gevolgd met uw naam en voornaam.

Hartelijk dank om deel te nemen aan deze actie ter verdediging van onze rechten.

Oproep om een bijdrage


Op 10 maart 2015

Een groep van 17 personen, gepensioneerde directieleden en de voorzitter van onze vereniging, hebben een actie ingeleid in kortgeding en ten gronde bij de rechtbank van eerste aanleg in Brussel om te verhinderen dat de bank en het VOSSCO het MHF zouden sluiten. De zware gevolgen voor de bank, dat het behoud van het MHF met zich zou moeten meebrengen, zou deze ertoe moeten aanzetten om onze vragen te aanhoren en een dialoog mogelijk maken om te komen tot een gevoelige vermindering van de aan Ethias te betalen premies.

Hieronder vinden jullie een oproep om een bijdrage te leveren om de gerechtskosten te helpen financieren. Wij danken U bij voorbaat voor uw tussenkomst.

Oproep om een bijdrage


Op 25 februari 2015

Jullie zouden een schrijven van Medexel moeten ontvangen hebben met twee voorstellen betreffende een verzekering “Gezondheidszorgen”.

Indien jullie deze brief niet ontvangen zouden hebben of indien jullie vragen zouden hebben met betrekking tot deze verzekering, stuur dan dringend een mail naar het volgend emailadres ing@medexel.be met kopie naar hr.mhf-fmc@ing.be of telefoneer naar het nummer 02/44 44 907 tussen 09u00 en 16u30.

Uiterste inschrijvingsdatum:        04/03/2015

Het is nochtans te verkiezen elke mogelijke betwisting van de ondertekening te vermijden, en dus zich te onthouden van elk commentaar bij de ondertekening.

Indien jullie zouden beslissen om niet in te gaan op dit nieuw verzekeringsvoorstel, weet dan dat jullie niet meer gedekt zijn door het MHF vanaf 01/04/2015.

Stuur jullie documenten naar het MHF met betrekking tot de medische kosten gemaakt vóór 31/03/2015 uiterlijk op 30/06/2015.

Op 14 februari 2015


Hieronder de link om de voorstellen met betrekking tot de nieuwe Verzekering gezondheidszorgen.

Wij zullen een informatie begin volgende week laten volgen.

ING - VERZEKERING GEZONDHEIDSZORGEN

Raad : neem deel aan de info sessies ! In haar brief van 30 december 2014, kondigt de bank een tweede brief aan en eveneens een informatie sessie.

Wij raden u ten stelligste aan deze informatievergadering af te wachten en de nodige tijd te nemen aIvorens officieel te reageren en zeker indien het uw bedoeling is uw aansluiting op te zeggen.

Voel je vrij om dit bericht door te sturen naar je ex-collega's, niet allemaal lid zijn van een vereniging van gepensioneerden.


Het comité.

Downloadbare documenten

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 december 2014 betreffende de invoering van :


Brief van de directie gericht aan :


Contactadres :

René SERVOTTE 59 Boulevard Charles Vanpée,  1400 - Nivelles
mailto:    rene.servotte@seniorsingbrussels.be  
*document(en) niet beschikbaar voor het moment.